© Ansgarius Svensson AB | Box 145 | 598 71 Södra Vi | Tel: 0492-201 05 | Fax: 0492-206 00Ansgarius Svensson AB har fått medel från Europeiska jordbruksfonden för att investera i befintlig anläggning.
hem
logotype
PEFC Certifikat

FSC (Forest Stewardship Council)
Angarius Svensson AB

Miljöpolicy

Hos oss på Ansgarius Svensson AB är miljön en viktig del i vår verksamhet. Vi strävar efter att arbeta med skogsbolag / skogsägare* där avverkningen sker med minsta möjliga miljöpåverkan och ett minimum av skador på kvarvarande träd.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC´s™ och FSC®’s -krav och intentioner och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller ickeskoglig markanvändning. Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar, ILO:s kärnkonventioner kränks.

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Ansgarius Svensson AB skall verka för att denna volym ökar.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

Vi tar tillvara hela stocken. Det som inte blir till brädor och plankor blir till bioprodukter såsom spån bark och flis, som sedan levereras till fjärrvärmeverken för värme till bostäder och industrier.

Ansgarius Svensson AB källsorterar avfallet och lämnar det till återvinningsföretag . Vi arbetar för att minska vatten-, el -förbrukning. Vi arbetar för en sund arbetsmiljö. Vid större förändringar skall miljöaspekterna ingå i beslutsunderlaget.

Vårt miljöarbete ska skapa goda förutsättningar för hållbar affärsutveckling och ökad konkurrenskraft. Vi uppfyller gällande lagar, bestämmelser och tillstånd. Genom ständiga förbättringar är vår ambition att vara ledande och ett föredöme på den Europiska marknaden.

*En stor del av våra råvaruleverantörer är certifierade enligt FSC ®:s samt PEFC™ principer och kriterier.

PEFC
PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes). PEFC™ är ett internationellt system för certifiering, i första hand av familjeskogsbruk. PEFC-certifieringen innebär att råvaran kommer från ett uthålligt skogsbruk som drivs naturanpassat, miljövänligt och socialt ansvarsfullt.

FSC
FSC® (Forest Stewardship Council). FSC® är en internationell, oberoende och ideell organisation för certifiering av skogsbruk som uppfyller bestämda ekologiska, sociala och ekonomiska krav.

 

 

Varför okantat?